Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2013

killinglovestory
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viainfra-red infra-red

December 25 2012

killinglovestory
8612 e7d1 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
killinglovestory
8756 8f22 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
killinglovestory
0848 92ab 390
Reposted bybretellafourthaddictionstardustxoxo
killinglovestory
0779 05c6 390

August 13 2012

killinglovestory
3865 0e88
Reposted fromdumbscream dumbscream vianfading nfading
killinglovestory
9226 e2b6 390
Reposted fromnfading nfading
killinglovestory
0420 eb03 390
WANT TO BE THERE! <3
Reposted fromnfading nfading
killinglovestory
5287 201b
Reposted fromnfading nfading
killinglovestory
killinglovestory
9846 9653
Reposted fromnfading nfading
killinglovestory
5720 6708 390
Reposted fromnfading nfading

August 11 2012

killinglovestory
8172 943c 390
Reposted byNormaJeaneM NormaJeaneM
killinglovestory
killinglovestory
2402 cfcd 390
Reposted fromtwice twice viamyownheaven myownheaven

August 09 2012

killinglovestory
Rozszczepienie dusz
I rozsupłanie dwóch krwiobiegów splątanych,
węzły żył.

Tysiąc drobnych blizn,
Po pocałunkach twych i jedna rana,
Głęboka, kłuta tak..

Wlewka z gipsu w tors
Niech serce zrasta się,
Temblakiem, podparta lewa pierś.

Kikut wiary w cud i fantomowy ból,
Tych miejsc, gdzie dawniej wrastałeś we mnie TY.
— Nosowska
killinglovestory
3525 0b3e 390
Reposted byhawkeyes hawkeyes
0065 4ed1 390
killinglovestory
2055 b056 390
Reposted fromnfading nfading viaBloodyHeart BloodyHeart
killinglovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl